General terms and conditions

Všeobecné obchodné podmienky

Vipluxuryfashionbazar

Kto sme?

VIPLUXURY s. r. o., Na Strelnici 802/5, Nitrianske Hrnčiarovce 951 01, IČO: 52 879 674

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., IBAN kód: SK85 1100 0000 0029 4408 4968 Zápis: OR OS Nitra, Odd.: Sro, Vložka číslo: 50292/N

 

(ďalej len „Vipluxury“)

 

E-mail: info@vipluxury.sk

Web: www.vipluxury.sk

 

Článok I. Výklad pojmov

Vipluxury

Spoločnosť Vipluxury Trade s. r. o., ktorá v rámci podnikateľskej činnosti, vo vlastnom mene, alebo v spolupráci s ďalším obchodným partnerom, prostredníctvom svojich webových platforiem (alebo platforiem obchodného partnera) sprostredkuje pre predávajúcich zverejnenie ponuky predaja použitých luxusných originálnych kúskov oblečenia, módnych doplnkov a iného luxusného tovaru a pre záujemcov možnosť kúpiť si od predávajúcich tovar zo zverejnenej ponuky.

Predávajúci

Fyzická osoba, ktorá akceptáciou týchto VOP a na základe zmluvy o sprostredkovaní poverí Vipluxury na zverejnenie ponuky na predaj svojho luxusného použitého tovaru a sprostredkovanie uzavretia kúpnej zmluvy so záujemcom o zverejnený tovar vo vlastníctve predávajúceho. Predávajúci je osoba, ktorá nekoná v rámci podnikateľskej činnosti, predáva použitú vec vo svojom súkromnom vlastníctve, pričom nejde o opakovanú činnosť predávajúceho za účelom dosiahnutia zisku.

Záujemca/kupujúci

Fyzická osoba (ktorá nekoná ako podnikateľ), ktorá akceptáciou týchto VOP a na základe kúpnej zmluvy sprostredkovanej zo strany Vipluxury spôsobom podľa týchto VOP má záujem nadobudnúť/nadobudne tovar od predávajúceho. Kupujúci je osoba, ktorá nekoná v rámci podnikateľskej činnosti, má záujem kúpiť použitú vec do svojho súkromného vlastníctva, pričom nejde o opakovanú činnosť predávajúceho za účelom jeho ďalšieho predaja a dosiahnutia zisku.

Tovar

Použité luxusné originálne kúsky oblečenia, módne doplnky a iné druhy luxusného tovaru a spotrebných fashion predmetov a doplnkov vo vlastníctve predávajúcich ako tovar z druhej ruky (ktoré Vipluxury na svojich webových platformách ponúka na predaj/sprostredkuje uzavretie kúpnych zmlúv medzi predávajúcimi a kupujúcimi ako súkromnými osobami)

Objednávka

Úkon záujemcu, ktorým požiada Vipluxury o uzavretie kúpnej zmluvy s predávajúcim na konkrétny záujemcom vybraný tovar.

Cena

Celková cena tovaru uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar, ktorý má záujemca záujem kúpiť, bez započítania prepravných nákladov. S ohľadom na skutočnosť, že predávajúcim je fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci podnikateľskej činnosti a predmetom kúpy je použitý tovar, k cene nie je uplatňovaná DPH.

Lehota na zrušenie zmluvy

Doba určená počtom dní, ktorá slúži na vyskúšanie a podrobnú prehliadku tovaru, preverenie jeho funkčných, vzhľadových a ostatných vlastností a atribútov a po uplynutí ktorej stráca kupujúci právo vrátiť zakúpený tovar predávajúcemu. Ak posledný deň lehoty pripadá na sobotu, nedeľu, alebo sviatok, za posledný deň lehoty sa považuje najbližší pracovný deň.

Webová platforma

Instagram, webová stránka, facebook, natívna aplikácia a všetky ďalšie prehliadače a webové aplikácie používané zo strany Vipluxury na zverejnenie ponuky tovaru.

Forma zasielania informácií a oznámení

Informácie a oznámenia majúce vplyv na vznik, zmenu a zánik zmluvných práv a povinností podľa týchto VOP sú medzi zmluvnými stranami doručované instagramovými správami, prostredníctvom príslušných funkcií natívnej aplikácie a inými ďalšími prostriedkami diaľkovej komunikácie, z ktorých je zrejmý čas doručenia adresátovi.

VOP

tieto všeobecné obchodné podmienky

 

 

Článok II. Všeobecné ustanovenia

 

 1. Tieto VOP upravujú:

  a) podmienky a povahu zmluvného vzťahu medzi Vipluxury a predávajúcim, vrátane podmienok zverejňovania ponuky tovaru na webových platformách Vipluxury,

  b) podmienky a povahu zmluvného vzťahu medzi Vipluxury a kupujúcim,

  c) podmienky zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim sprostredkovaného zo strany Vipluxury, vrátane dodacích, platobných a ostatných zmluvných podmienok pre nadobudnutie tovaru do vlastníctva kupujúceho,

  d) podmienky odstúpenia od zmluvy/zrušenia

 

Článok III.

Sprostredkovateľská zmluva – právny vzťah Vipluxury a predávajúci

 1. Sprostredkovateľskou zmluvou sa Vipluxury zaväzuje obstarať predávajúcemu za odmenu uzavretie kúpnej zmluvy s kupujúcim na tovar zverejnený na webových platformách Vipluxury a predávajúci sa zaväzuje sprostredkovateľovi poskytnúť odmenu vtedy, ak bola kúpna zmluva uzavretá, tovar prevzatý kupujúcim a uplynula lehota na zrušenie zmluvy.
 2. K uzavretiu sprostredkovateľskej zmluvy dochádza akceptáciou požiadavky predávajúceho na zverejnenie tovaru na portáloch Vipluxury, vzájomným odsúhlasením predajnej ceny tovaru, výšky provízie Vipluxury za sprostredkovanie uzavretia zmluvy a ostatných podmienok podľa toho článku VOP.
 3. Vipluxury nenakladá fyzicky so zverejňovaným tovarom, preberá od predávajúceho elektronickou cestou (prostriedkami diaľkovej komunikácie) výlučne fotky tovaru na účely zverejnenia ponuky a sprostredkovanie kúpnej zmluvy s kupujúcim. Po uzavretí kúpnej zmluvy tovar dodáva (odosiela na prepravu) kupujúcemu priamo predávajúci na základe informácií a pokynov poskytnutých Vipluxury a podľa podmienok ustanovených v článku týchto VOP.
 4. Kúpna cena tovaru zverejňovaná na webových platformách Vipluxury je stanovená ako celková cena tovaru požadovaná predávajúcim, ktorú platí kupujúci za nadobudnutie tovaru. Provízia za sprostredkovanie je obsiahnutá v kúpnej cene tovaru. Výška provízie je individuálne dohodnutá medzi Vipluxury a predávajúcim. Prepravné náklady nie sú súčasťou ceny tovaru. Ich výška je individuálne dohodnutá s kupujúcim a závisí od dodacích podmienok (najmä miesto a lehota dodania).
 5. Vipluxury si dôsledné zakladá na svojej dobrej obchodnej povesti, z uvedeného dôvodu si vyhradzuje právo neuzavrieť sprostredkovateľskú zmluvu v prípade akýchkoľvek pochybností o pravosti, pôvode, kvalite, stave tovaru alebo hodnovernosti poskytnutých informácií o tovare zo strany predávajúceho. Ak vzniknú predmetné pochybnosti po zverejnení ponuky tovaru, Vipluxury si vyhradzuje právo zverejnenú ponuku stiahnuť a odstúpiť od uzavretej zmluvy. V takom prípade má Vipluxury voči predávajúcemu nárok zmluvnú pokutu vo výške 20 % kúpnej ceny. Tým nie je dotknutý nárok Vipluxury na náhradu vzniknutej škody.
 6. Predávajúci je povinný oznámiť Vipluxury všetky dôležité okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť rozhodnutie záujemcu uzavrieť kúpnu zmluvu.
 7. Predávajúci súhlasom s týmito VOP udeľuje Vipluxury plnú moc na prevzatie kúpnej ceny od kupujúceho do depozitu. Podmienky vyúčtovania kúpnej ceny po odpočítaní provízie alebo vrátenia kúpnej ceny v prípade zrušenia kúpnej zmluvy sa spravujú ustanoveniami článku IV. týchto VOP.
 8. Sprostredkovateľská zmluva medzi Vipluxury ako sprostredkovateľom a predávajúcim ako záujemcom sa považuje za uzavretú: prejavom súhlasu s týmito VOP, súhlasom so spracovaním osobných údajov a bezvýhradným potvrdením vyhlásení, ktoré sú prílohami týchto VOP.
 9. Vzťah medzi Vipluxury a predávajúcim sa spravuje ust. §-u 774 a Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Článok IV.

Kúpna zmluva - dodacie, platobné podmienky a ďalšie zmluvné podmienky

 1. Jednotlivé položky tovarov zverejňovaných na webových platformách Vipluxury sú vlastníctvom predávajúcich – fyzických osôb nekonajúcich v rámci podnikateľskej činnosti, ktoré poverili Vipluxury ako sprostredkovateľa zverejnením ponuky tovaru na V každom jednotlivom prípade ide o tovar z druhej ruky.
 2. Vipluxury nie je vlastníkom ani držiteľom tovaru zo zverejňovanej ponuky na webových platformách.
 3. V prípade záujmu o nadobudnutie tovaru z aktuálnej dostupnej ponuky záujemca zašle Vipluxury objednávku formou instagramovej správy/funkcie natívnej aplikácie. Po prijatí objednávky na kúpu tovaru Vipluxury za predávajúceho prijme od záujemcu do depozitu (na bankový účet zverejnený pri príslušnej ponuke) kúpnu cenu tovaru, o čom bezodkladne informuje predávajúceho.
 4. Prijatím kúpnej ceny a oznámením o jej prijatí predávajúcemu sa považuje kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim za uzavretú a predávajúcemu vzniká povinnosť najneskôr do 2 pracovných dní od doručenia oznámenia Vipluxury odoslať tovar na adresu kupujúceho uvedenú v oznámení od Vipluxury.
 5. Odo dňa nasledujúceho od prevzatia tovaru kupujúcim začína kupujúcemu plynúť 2-dňová lehota na zrušenie zmluvy. Počas tejto lehoty má kupujúci povinnosť prezrieť si dôkladne tovar a preveriť jeho funkčné, kvalitatívne a vzhľadové vlastnosti, mieru opotrebenia a všetky ďalšie atribúty očakávané kupujúcim od nadobúdaného použitého tovaru.
 6. Počas 2-dňovej lehoty na zrušenie/odstúpenie od zmluvy má kupujúci právo slobodne sa rozhodnúť:
  či má záujem tovar nadobudnúť,
  alebo záujem tovar vrátiť predávajúcemu – odstúpiť od zmluvy
  (ďalej len „rozhodnutie“)
 7. Rozhodnutie nadobudnúť tovar alebo ho vrátiť môže kupujúci vykonať voči Vipluxury kedykoľvek od prevzatia tovaru počas 2-dňovej lehoty, najneskôr však v posledný deň lehoty na zrušenie kúpnej zmluvy. Keďže od doručenia rozhodnutia kupujúceho vznikajú Vipluxury povinnosti voči predávajúcemu, rozhodnutie kupujúceho oznámené Vipluxury nie je možné dodatočne meniť.
 8. Rozhodnutie kupujúceho nadobudnúť tovar, ktoré oznámi voči Vipluxury zakladá povinnosť vydať predávajúcemu z depozitu kúpnu cenu zníženú o dohodnutú províziu za sprostredkovanie na bankový účet oznámený predávajúcim. Rovnakú povinnosť má Vipluxury v prípade, ak kupujúci ani posledný deň lehoty na zrušenie zmluvy neoznámi Vipluxury svoje rozhodnutie a lehota na zrušenie zmluvy/odstúpenie od zmluvy márne
 9. 2-dňová lehota na zrušenie zmluvy zohľadňuje v plnej miere skutočnosť, že predmetom kúpnej zmluvy je použitý tovar, pre ktorý v prípade rozhodnutia o jeho nadobudnutí platí, že ho kupujúci prevzal v stave ako stojí a leží s plným vedomím, že nejde o novú vec a na tovar sa nevzťahuje žiadna záruka zo strany predávajúceho ani zo strany Vipluxury (ktorý iba sprostredkoval príležitosť uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, nemal tovar v reálnej držbe, ani s tovarom žiadnym spôsobom fyzicky nenakladal).
 10. Vipluxury po vydaní kúpnej ceny (zníženej o províziu za sprostredkovanie) z depozitu predávajúcemu v žiadnom smere nezodpovedá za splnenie daňovej povinnosti predávajúceho voči príslušnému správcovi dane, ak taká povinnosť predávajúcemu v zmysle osobitných právnych predpisov vznikne.
 11. V prípade, ak kupujúci počas lehoty na zrušenie zmluvy oznámi Vipluxury rozhodnutie vrátiť tovar, Vipluxury túto skutočnosť najneskôr do 2 dní oznámi predávajúcemu a kupujúceho vyzve  na  odoslanie  tovaru  so  všetkým  doručeným  príslušenstvom, s neporušeným obalom a v nezhoršenom stave späť predávajúcemu na adresu oznámenú predávajúcim. Predávajúci je po doručení vráteného tovaru povinný tento bezodkladne prezrieť a najneskôr do 2 dní podať správu Vipluxury o prevzatí nepoškodeného vráteného tovaru (oproti stavu, v akom bol doručený kupujúcemu). Táto skutočnosť zakladá povinnosť Vipluxury vydať najneskôr do 2 dní od prijatia správy o doručení vráteného tovaru kúpnu cenu z depozitu späť kupujúcemu, čím dochádza k platnému a účinnému zrušeniu uzavretej kúpnej zmluvy (k účinnému odstúpeniu od zmluvy). V takom prípade Vipluxury nevzniká nárok na províziu.
 12. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.
 13. Kupujúci súhlasom s týmito VOP bez výhrad a výslovne vyhlasuje, že si je plne vedomý:

  a) že vstupuje do zmluvného vzťahu s predávajúcim ako fyzickou osobou nepodnikateľom a Vipluxury v žiadnom smere nie je účastníkom predmetného zmluvného vzťahu,

  b) že kúpnu cenu za tovar plní v prospech predávajúceho, že Vipluxury je v zmluvnej pozícii sprostredkovateľa, ktorý výlučne sprostredkoval príležitosť uzavrieť zmluvu medzi predávajúcim a kupujúcim a nie je viazaný povinnosťami predávajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy ani žiadnymi ďalšími vedľajšími povinnosťami predávajúceho z uzavretej kúpnej zmluvy,

  c) že v prípade rozhodnutia o nadobudnutí tovaru kupuje od predávajúceho použitú vec z druhej ruky v stave ako stojí a leží (že predávajúci nezodpovedá za vady tovaru a neposkytuje kupujúcemu na tovar záruku za akosť),

  d) že má právo aj bez udania dôvodu, avšak iba do uplynutia lehoty na zrušenie zmluvy od kúpnej zmluvy odstúpiť,

  e) že lehota na odstúpenie od zmluvy je konečná, nie je možné ju predlžovať.

 14. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim sa považuje za uzavretú: prejavom súhlasu s týmito VOP, súhlasom so spracovaním osobných údajov, potvrdením vyhlásení, ktoré sú prílohami týchto VOP a úhradou kúpnej ceny za tovar.
 15. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim nemá charakter spotrebiteľskej zmluvy, preto sa na práva a povinnosti zmluvných strán aplikuje výlučne právna úprava zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Článok V.

Vyhlásenie k právam z ochranných známok

 1. Všetky jednotlivé položky tovarov zverejňovaných na webových platformách Vipluxury sú tovarom z druhej ruky. Každý jednotlivý kus tovaru bol ako nový uvedený na trh pod ochrannou známkou majiteľa príslušnej ochrannej známky. Predaj tovaru už uvedeného na trh (tovaru z druhej ruky) v súlade s článkom 7 Smernice Rady ES z 21. decembra 1988 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok č. 89/104/EHS neporušuje práva majiteľov príslušných ochranných známok.
Pre-loader