GDPR

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Správcom osobných údajov je spoločnosť VIPLUXURY s. r. o., sídlom Na Strelnici 802/5, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce, IČO: 52879674, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Vložka číslo 50292/N. Kontaktné údaje prevádzkovateľa: email: info@vipluxury.sk, tel.č.: +421 905 333 997.

 

2. SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracované na účely oslovenia na mieru, s ponukou produktov a služieb, zaslanie informácií v oblasti spoločnosťou poskytovaných služieb a k výkonu práv a povinností vyplývajúcich medzi Vami a spoločnosťou VIPLUXURY s. r. o.. Ide o nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa zákazníka, dodacia adresa, IP adresa zákazníka.

Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je súhlas týmto daný správcovi v zmysle:

Spracúvanie osobných údajov je v prípade zaslania kontaktného formuláru, nevyhnutného na kontaktovanie a na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti VIPLUXURY s. r. o..

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

3. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú spracúvané na dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu (najviac po dobu 3 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu) alebo do doby odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail info@vipluxury.sk.

4. PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

5. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV

Za podmienok stanovených v GDPR máte právo:

Ak sa domnievate, že boli porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

6. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Správca sa zaväzuje prijať vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby nedošlo k neoprávnenému prístupu k týmto údajom alebo k ich strate. Správca prehlasuje, že k osobným údajom budú mať prístup len oprávnené osoby povinné zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Správca prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a osobným údajom evidovaným v listinnej podobe.

7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním formuláru potvrdzujete, že ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov oboznámili a bezvýhradne s nimi súhlasíte. Správca si vyhradzuje právo meniť tieto podmienky. Aktuálna verzia podmienok je zverejnená na internetových stránkach správcu.

Dátum poslednej aktualizácie 1.8.2022.

Pre-loader